Casals i campus

La nostra línia de treball consisteix en la base lúdica de les activitats que plantegem als infants, és a dir, el que nosaltres pretenem és que els nens gaudeixin a l’hora que aprenen i es relacionen.

Hem de tenir en compte que la nostra activitat es desenvolupa a l’estiu, quan ja han acabat les classes i que estem cobrint una franja horària en la qual els pares no es poden ocupar dels seus fills per motius laborals, de tal manera que ens ocuparem del temps desocupat dels infants i joves, entenent aquest com aquell que ni la família ni l’escola cobreixen.
Les nostres activitats estaran destinades a la diversió i l’esbarjo, basant-nos sempre en un caire educatiu, de manera que els/les nens/es treballin aspectes com la cooperació, la solidaritat, la coeducació, els hàbits, el civisme, etc.

Durant el nostre Casal volem que els nens realitzin una sèrie d’activitats que els hi agradin i que siguin interessants també per als pares, de manera que aquest projecte, tot i que està enfocat als infants, està realitzat per a ells també. Pretenem que el nen gaudeixi fent activitats lúdiques i no tant amb un caire didàctic, paper que desenvoluparia l’escola, no hem d’oblidar que aquests nens, al cap i a la fi, estan de vacances i han de gaudir-les.

En definitiva, ELA,SL proposa un casal d’estiu divertit i assenyat, que farà que els nens interioritzin valors i actituds que els hi resultaran molt positives.

 

Objectius

 

 • Durant el casal d’estiu pretenen treballar i aconseguir que els nens assoleixin aquests objectius:
 • Gaudir de les activitats
 • Assolir hàbits de comportament
 • Relacionar-se amb altres infants
 • Cooperar en diferents tasques amb diferents persones
 • Adoptar bons comportaments cívics
 • Crear esperit crític
 • Treballar en equip
 • Acceptar les diferències i minimitzar-les
 • Aprendre a dialogar envers un conflicte

 

Aquests serien els diferents objectius que ens proposaríem assolir al llarg de les cinc setmanes de casal, en les diferents activitats i les diverses tasques i treballs que realitzarem en les quals caldran comportaments solidaris i de col·laboració entre els nens.

 

Els objectius variaran la seva forma i intensitat depenent de les edats dels nens/es, de manera que amb els més petits es treballarien més els hàbits i comportament, amb els grups de mitjans i grans, els objectius anirien augmentant la seva complexitat i es basarien aconseguir una bona relació.
Els monitors que s’encarreguin de cada grup treballaran amb ell per aconseguir un bon funcionament d’equip i per poder gaudir, encara més de cada activitat que realitzem, donant als nens un rol important a l’hora de la resolució de conflictes interns.

 

Tots aquests objectius es treballaran de manera implícita, és a dir, no els treballarem de manera concreta sinó que es farà de manera natural mentre es realitzen altres activitats, ja que, d’aquesta manera, als nens els resultarà més beneficiós i productiu.

 

Metodologia

 

La metodologia en la que ELA,SL basa el seu mètode de treball és en que el nen ha de gaudir amb el que està fent. No oblidem que estem treballant el món del lleure i que el nen no està obligat a participar-hi, de manera que si volem que els infants prenguin interès per aquest món d’ofertes tan amplies (extraescolars, casals, esplais, etc.) hem de tenir un bon reclam i què millor que la diversió.

 

Això no vol dir que no es treballin aspectes importants o no tinguin una base educativa, sinó que la manera de treballar-les són méslúdiques del que pot ser a l’escola.
D’aquesta manera, la nostra metodologia basa les activitats en allò que l’interessa a l’infant, els monitors es preocupen per les seves inquietuds, tot i que també saben que cal una disciplina i un comportament necessaris per al bon funcionament del grup.

 

Creiem en la importància de la veu de l’infant, però sempre partint de la base de que l’infant només vol diversió i no sempre es pot fer el que ell vulgui, de tal manera que hem d’aconseguir un punt de treball intermig entre aquests desitjos i el que nosaltres considerem adient per a cada grup d’edat i moment.
Organització i horaris

 

La nostra organització dels infants estaria basada en grups d’edats de característiques semblants, com ara:

 

 • Infants de 3 i 4 anys
 • Infants de 5 i 6 anys
 • Infants de 7 a 9 anys
 • Infants de 10 a 12 anys

 

Per a cada grup d’infants hi hauria el nombre de monitors establert segons la Normativa de la Generalitat de Catalunya referent a la ratio monitor/nen, la qual disposa que cal 1 monitor per cada 10 infants, així mateix complint el Decret 137/2003 del 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys el 40 % de l’equip dirigent que calgui per complir amb la proporció indicada haurà d’estar en possessió del diploma de monitor o de director d’activitats de lleure infantil i juvenil.
Tenint això en compte, els grups que realitzem estaran emmarcats en aquesta regulació i sempre tenint present, que el grup de petits necessitem més atenció en quant a la independència que encara no posseeixen els seus components, recolzarem aquest grup amb els ajudants que siguin convenients per dur a terme les activitats amb la canalla amb la màxima seguretat i de la millor forma possible.

 

En quant a l’horari tenim diferents propostes i sempre ens adeqüem a les necessitats del Centre Educatiu o AMPA i Ajuntament. Oferim la possibilitat de fer casal d’estiu:

 

 • Matinal, en horari de 9:00 a 13:00 h.
 • Matinal amb dinar de 9:00 a 15:00 h.
 • Jornada completa amb dinar de 9:00 a 17:00 h.

 

També oferim la possibilitat d’acolliment matinal de 8:00 a 9:00 h.